Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Günümüz koşullarında, bankacılık ve sigortacılık sektörü, küreselleşmeden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çok uluslu şirketlerin de önemli bir paya sahip olmaya başlaması ile nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençlerin istihdamına olan gereksinim daha da artmaktadır.

Bankacılık sektörü, yerel ve yabancı aktörlerin yer aldığı rekabetçi ve büyüme potansiyeli çok yüksek bir yapı arz etmektedir. Sektördeki büyüme ve dinamizmin devam etmesi, bankacılık sektörünü önemli bir istihdam alanı haline getirmektedir. Bankalar temel olarak mevduat toplayan ve kredi veren kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, havale yapmak, teminat mektubu vermek, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak; portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya başlamıştır. Küreselleşme sürecinde uluslararası bankacılığın da çok önemli rolü olduğu bilinmektedir.

Sigorta sektörü, şirketlerin mali yapılarını güçlendirmenin yanı sıra yönetimindeki yüksek tutarlı fonlarla finans sektörü içinde de önemli bir yere sahiptir ve konut, deniz ve sınaî sigortalama alanında halen değerlendirilememiş birçok alan olduğu göz önüne alındığında yakın gelecekte öneminin daha da artacağı söylenebilir. Sigorta sektörü, ekonomide sözü edilen işlevleri ile beraber son yıllarda gösterdiği büyüme ve gelişme ile önemli bir istihdam alanı haline gelmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı'nın amacı; bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, uluslararası denetim şirketleri, finans kurumları ve benzeri kurum ve kuruluşlar için, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili temel, sektörel ve hukuksal bilgilerle donatılmış nitelikli çalışanlar yetiştirmektir. Bankacılık ve sigortacılık mesleğinin temel ilkeleri çerçevesinde, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış, mesleki yabancı dile vakıf, mesleğin sorumluluğu ve iş ahlakı bilincinde olan ara insan gücü yetiştirmektir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı; öğrencileri, iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler ile donatmayı hedeflemektedir. Okutulan derslerde önce teorik bilgi aktarılmakta ardından piyasalara yönelik sınıf içi uygulamalar yapılmaktadır. İlk yıl ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk gibi temel dersler; ikinci yıl krediler, Türk mali sistemi ve bankacılık, sigortacılık işlemleri, portföy yönetimi gibi meslek dersleri okutulmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin İngilizceyi mesleki olarak çok iyi düzeyde kullanabilmeleri için İngilizce ağırlıklı, eğitim müfredatı uygulanacaktır.

Öğrencilerimiz, temel, sektörel ve hukuksal bilgilerle donatılmış nitelikli çalışanlar olarak yetiştirilecektir. Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi uzmanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Bankacılık, Sigortacılık, Uluslararası Denetim Şirketleri, Finans Kurumları, Leasing Şirketleri, Reasürans Şirketleri, İşletmelerin Finans Bölümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Faaliyet alanlarında çalışabilirler. Çalışma alanları bunlardan ibaret olmayıp mezunlar tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kurumlarında iş bulabilirler. Çünkü verilen eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Ayrıca, İngilizce lisanını iyi seviyede öğrendikleri takdirde yurt dışındaki finans kuruluşlarında da çalışabilirler. Ayrıca ulusal ve uluslararası şirketlerin finans bölümlerinin muhasebe, nakit yönetim, raporlama, bütçeleme birimlerinde görev alabilirler.