Ders İçerikleri

Ders İçerikleri2018-08-15T12:26:32+00:00

ş Ticaret Programı Ders İçerikleri

FTP 121 Küresel İşletme Esasları

İşletme ve özel teşebbüs sisteminin temelleri; işletmede mülkiyet biçimleri; temel işletme işlevleri: pazarlama, muhasebe, finans, üretim ve insan kaynakları; yönetim ve organizasyon; işletme ve çevre.

FTP 122 Yönetim Esasları

İşletme yönetimi temel kavramları ve prensipleri, planlama, yapılanma, görevlendirme, yönetim, kontrol fonksiyonları, liderlik, motivasyon, iletişim ve temsil konularını içermektedir.

FTP 104 Dış Ticarete Giriş

Uluslararası iktisat teorisi, dış ticaret teorisi, faktör donatımı teorisi, eksik rekabet ve uluslararası ticaret, ekonomik büyüme analizleri, uluslararası faktör hareketleri, uluslararası ticaret politikası ve ticaret politikası araçları, uluslararası ticaret anlaşmaları, bağlı ticaret türleri.

FTP 116 Muhasebe İlkeleri

Muhasebe temel kuralları, araçları ve teknikleri incelenmektedir.

FTP 123 İş İletişimi

Öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerini geliştirip güçlendirerek, etkili iletişim kurma yöntemlerini içerir.

FTP 124 Dış Ticaret Lojistiği

Bu dersle öğrenciler, lojistiğin temel kavramlarını, tedarik zinciri yönetimini, depo yönetimini, stok ve arz planlamayı, nakliye yönetimini, talep ve sipariş yönetimini ve müşteri hizmetlerine ilişkin bilgileri elde edeceklerdir.

FTP 125 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi

Girişimcilik kavram ve teorileri, iş planı süreçleri ve yönetimi; küçük işletmeler yönetim teorisi ve uygulamaları; küçük firmaların planlama, örgütleme, kontrol, finansman ve pazarlamada etkin yönetimi; alternatif işletme şekillerinin değerlendirilmesi; imtiyaz anlaşmaları, yeni işletme birleşmeleri ve yeni girişimler; küçük işletme firmalarının işbirliği.

FTP 126 Serbest Bölgeler

Bu dersle öğrencinin, serbest bölge mevzuatını takip edebilmesi ve serbest bölgelerde dış ticaret işlemlerini yapabilmesi sağlanacaktır.

FTP 201 Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası

Bu derste 1770’lerden itibaren günümüze dek oluşmuş temel uluslararası iktisat teorileri tarihsel gelişim süreçleri çerçevesinde incelenmektedir. Öğrenciler, ülkelerin hangi nedenle ticaret yaptıklarını, gerçekleştirilen dış ticaret sürecinden nasıl bir getiri elde ettiklerini, dış ticaretin bileşimlerinin neler olduğu ve bu süreçte dengeye ulaşmayı sağlayan göreceli fiyatların nasıl oluştuğu konularına aşina olmaktadırlar.

FTP 202 Uluslararası İktisat Politikaları

Bu derste esas olarak, hükümetlerin dış ticaret süreçlerine yapabilecekleri müdahale politikaları üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda, hükümetlerin örneğin dış ödemeler dengesini sağlayabilmek amacıyla döviz kuru ayarlamaları, kambiyo denetimi ve dış ticaret kotaları gibi çeşitli araçlarla nasıl sağlayabileceği üzerinde durulmaktadır.

FTP 204 Türk Gümrük Mevzuatı ve Uluslararası Taşımacılık

Bölgesel entegrasyon anlaşmaları, Gümrük Birliği, serbest ticaret anlaşmaları ve iki taraflı ticaret anlaşmalarının esasları; Ulusal Gümrük Mevzuatının hukuki çerçevesi (kanunlar, kararnameler, yönetmelikler, vb.); Türk Gümrük Mevzuatının sunulması ve açıklanması, Özellikle ihracat ve ithalat gümrük işlemlerinin tamamlanması; Taşımacılığa dair uluslararası sözleşmeler (Bürüksel Konvansiyonu, La Haye/Wisby ve Hamburg kuralları, CMR, CIM, TIR, IATA, ATA sözleşmeleri, vb.) ve taşımacılıkta uluslararası kurallar (sözleşmeler, tarafların yükümlülükleri, vb.); Paketleme, yükleme, taşıma ve boşaltma sistemleri; Kargo sigortalarının esasları; Uluslararası ticarette kullanılan taşıma ve sigorta belgeleri.

FTP 206 Elektronik Ticaret/ E-Ticaret

Elektronik ticareti ile ilgili gelişmeler, E-Ticaret’in işletme stratejilerini ve organizasyon yapısı üzerindeki etkileri, E-Ticaret’in tüm sektörler ve pazarlar üzerindeki önemli etkisi, E-Ticaret’in tarihi, E-Ticaret’te dikkat edilmesi gereken hususlar, E-Ticaret’in bugünkü kullanımı.

FTP 218 Dış Ticaret Finansmanı ve Dış Ticareti Finanse Eden Kurumlar

Döviz, döviz kurları ve oluşumu, kur kotasyonları ve transfer; Döviz işlemleri (arbitraj, spot, forward, swap ve opsiyon); Ödeme yöntemlerinin (karşılıklı ticaret, vesikasız ödeme, mal mukabili ödeme, vesikalı tahsil, kabul kredili ödeme ve akreditif, vb.) esasları; Türk kambiyo mevzuatının sunulması ve açıklanması; T.C. Merkez Bankası’nın dış ticaret işlemlerine yönelik genelgelerinin incelenmesi; Uluslararası ticarette kullanılan finansman belgeleri (poliçe, bono, rehin senedi, vb.).

FTP 207 İşletme Finansmanı

Finansal analiz, planlama ve kontrol, rasyo analizi, proje planlama ve finansal tahmin sermaye bütçelemesi, kısa ve uzun vadeli kararlar, çalışma sermayesinin finansmanı, firma-içi fonların elde edilmesi ve çeşitli varlıklara yönlendirilmesine ilişkin finansal politikalar.

FTP 215 Pazarlama İlkeleri

Pazarlama kavramına bakış, tüketici karakteristikleri ve ulusal/uluslararası piyasalar, pazarlama karması, pazarlama kanalları, promosyon, hedef pazarlar, ürün planlama

FTP 203 Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları

Uluslararası satış sözleşmeleri, ticari ilişkilerde rizikolar ve ticari anlaşmazlıkların çözümü; Uluslararası satış sözleşmelerinde Türk Ticaret Kanunu ve Uluslararası Ticaret Odası’nın Incoterms kurallarının kullanımı; Ulusal dış ticaret mevzuatının hukuki çerçevesi (kanunlar, kararnameler, yönetmelikler, vb.); İhracat, İthalat ve Standardizasyon Mevzuatının sunulması ve açıklanması; Uluslararası ticarette kullanılan ticari ve resmi belgeler.

FTP 214 Uluslararası Pazarlama

Uluslararası pazarlama analizleri, uluslararası pazarlamanın gelişim süreci, ürün geliştirme ve ürün politikaları, dağıtım, uluslararası pazarlamada güncel yayınlar, global pazar fırsatları, alternatif stratejiler ve yeni gelişen trendler, çevresel farklılıklar doğrultusunda pazarlama düşüncesinin ve uygulamalarının geliştirilmesi, Türk işletmelerinin dış pazarlarda karşılaştığı sosyal-kültürel-politik ve ekonomik zorluklar.

FTP 219 İhracat Uygulamaları ve Risk Yönetimi

Bu ders ihracat risk yönetimi konularında ileri seviye uygulama sunmaktadır. Ders, geleneksel ticaret derslerinden farklı olarak; günlük hayattan alınacak örnek olay incelemeleri ve saha çalışmaları ile öğrencilere teorik bilginin yanı sıra pratik bilgi birikimi vermeyi de amaçlamaktadır.

FTP 220 Dış Ticaret Uygulamaları

Bu ders temel olarak dış ticaret ve e-devlet uygulamalarını kapsamaktadır. Uygulamaların genel özellikleri ve kullanımı, gümrük ve dış ticaret evraklarının hazırlanmasına ilişkin örnek senaryo ve olaylara yer verilecektir.

FTP 226 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Finansal varlıklar, finansal varlıkların riskleri, finansal piyasalar ve sınıflandırması, finansal piyasalarda küreselleşme, türev piyasalar ve enstrümanları, merkez bankacılığı ve merkez bankalarının parasal politikaları yönlendirirken kullandığı araçlar, para arz ve faiz oranı ilişkileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurları ve kur riski, kur riskinden korunmak için gerekli finansal enstrümanlar.

FTP 200 Yaz Stajı

Öğrencilerin dönemlerinde aldıkları teorik dersleri pekiştirmek ve pratik bilgi eksikliğini gidermek amacıyla, belirli süreler içerisinde gerçekleştirilen birtakım çalışmaları içermektedir.

MATH 103 Genel Matematik

Fonksiyonlar ve grafikler, doğrusal fonksiyonlar ve doğrular, polinomlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, basit faiz, bileşik faiz, efektif oranlar, gelecekteki değer, bugünkü değer, amortizasyon ve taksitler, limit, türev, ekonomide marjinal analiz, optimizasyon.

INF 233 Bilgisayara Giriş

Bilgisayar literatürü, veri ve bilgi işlem, donanım-yazılım, organizasyon, programlama, bilgi işlemin temel prensiplerini, Windows paket programını ve uygulanışını içerir.

LAW 106 Hukuka Giriş

Tacir; hakları, sorumlulukları, acente, satış, çalışmalar, sözleşme, ortaklık konularındaki hukuki sorunların incelenmesini kapsamaktadır.