×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi

Çankaya Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret Programı
Ders İçerikleri

FTP 116 Muhasebe İlkeleri

Bu derste ele alınan konuları şu şekilde sıralamak mümkündür: Muhasebenin tanımı, muhasebe türleri, muhasebenin temel kavramları ve muhasebe döngüsü, hesapların hiyerarşisi, yevmiye kayıtları, defter-i kebir kayıtları, dönem sonu kayıtları, mizan, finansal tabloların hazırlanması, kapanış ve açılış kayıtları, dönen ve duran varlıkların muhasebe kayıtları, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz kaynakların muhasebe kayıtları gibi temel finansal muhasebe konuları.

FTP 121 Küresel İşletme Esasları

Bu dersin amacı; öğrencilere işletme yönetimi için gerekli olan becerileri kazandırmak, yerel ve küresel ortamlarda farklı iş alanlarını daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Bu kapsamda öğrenciler; işletmeciliğin temel unsurları, çalışanların (iş gücünün) demografik yapısı, sosyal sorumluluk, iş etiği (ahlakı), girişimcilik, yönetim süreçleri, insan kaynakları yönetimi, üretim, pazarlama yönetimi, işletmecilikte karar verme, uluslararası işletmeler ve küresel ekonomideki işletmecilik fırsatlarının gelecekteki boyutları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

FTP 122 Yönetim Esasları

Yönetimin Esasları dersinde ağırlıklı olarak yönetimin temel fonksiyonları ele alınmaktadır. Ders kapsamında öğrencilere organizasyonların yapısı, tasarımı ve örgüt kültürü de dahil, çalışanların ve insan faktörünün önemi öğretilmektedir. Ayrıca motivasyon ve liderlik teori ve uygulamaları da incelenmektedir. Öğrencilere ilaveten ulusal ve uluslararası organizasyonlar açısından insan kaynakları çeşitliğine ilişkin hususlar ve hiyerarşik dinamikler de öğretilir.

FTP 123 İş İletişimi

Bu dersin amacı; öğrencilere organizasyonlarda iletişimin rolünü potansiyel sonuçlarıyla bağlantılı olarak etkili iletişim tekniklerinin nasıl kullanılacağını incelemektir. Bu çerçevede; araştırma sonuçlarının raporlanması, mektup ve yönetici özetlerinin hazırlanması, takım çalışmalarında sözlü iletişimin yeri ve önemi, sözlü ve sözsüz iletişim, röportaj, toplantı yönetimi ve sunum teknikleri gibi konular ders kapsamında öğretilmektedir.

FTP 124 Dış Ticaret Lojistiği

Bu dersin yardımıyla öğrenciler, temel konulara odaklanarak, lojistiğin temelleri konusunda sağlam bir zemin kazanacaklardır. Bu ders esas olarak lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili temel kavramları, taşımacılık sistemleri, depolama ve malzeme taşıma, stok ve tedarik planlaması, tedarik zinciri yönetimi, nakliye yönetimi, talep yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri konularını kapsamaktadır.

FTP 125 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi

Girişimcilik kavram ve teorileri, iş planı süreçleri ve yönetimi; küçük işletmeler yönetim teorisi ve uygulamaları; küçük firmaların planlama, örgütleme, kontrol, finansman ve pazarlamada etkin yönetimi; alternatif işletme şekillerinin değerlendirilmesi; imtiyaz anlaşmaları, yeni işletme birleşmeleri ve yeni girişimler; küçük işletme firmalarının işbirliği.

FTP 126 Serbest Bölgeler

Bu dersle öğrencinin, serbest bölge mevzuatını takip edebilmesi ve serbest bölgelerde dış ticaret işlemlerini yapabilmesi sağlanacaktır.

 FTP 201 Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası

Uluslararası ekonomi, uluslararası piyasaların hızlı entegrasyonu nedeniyle bir çalışma alanı olarak önem kazanmaktadır. Günümüzde işletmeler, tüketiciler ve hükumetler yaşamlarının sadece kendi şehirlerinde eyaletlerinde veya ülkelerinde devam eden şartlardan değil, aynı zamanda dünya çapında yaşanan gelişmelerden de etkilendiğinin bilincindeler. Bu ders, öğrencilerin uluslararası ticaretin bireyler ve işletmeler üzerindeki etkilerini ve ticaret politikaları ve ekonomik konjonktürdeki değişimlerin etkilerini anlamalarına yardımcı olmaktadır.

FTP 202 Uluslararası İktisat Politikaları

Bu ders, uluslararası ekonomik problemleri ve politikaları analiz etmek için bir çerçeve sunmaktadır. Değişik döviz kuru düzenlemeleri altında açık ekonomi makroekonomileri ve ortaya çıkabilecek politika sorunları ile ilgilenmektedir. Kur, döviz piyasaları, açık bir ekonomi için ödemeler dengesi ve milli gelir hesapları gibi konuları kapsamaktadır.

FTP 203 Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları

DTÖ tarafından düzenlenen ve kabul edilen temel ticaret kuralları ve yönetmelikleri incelemektedir. “Tarife ve Ticaret Genel Anlaşması”, “Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Hakları”, Hizmet Ticarette Genel Anlaşma ”,“ Sıhhi Sertifika ”,“ Bitki Sağlık Sertifikası ”, Sevkiyat Öncesi Muayene”, “İhracat Teşvik ve İhracat Kısıtlamaları”, “ Gümrük Değerleme Yöntemleri ”,“ Tarımsal Ürünler Üzerinde Anlaşma ”,“ Elektronik Ticaret ”,“ Devletin Şeffaflığı ve Devlet Satın Alma ”sözleşmeleri; ICC-Uluslararası Ticaret Odaları Yönetmeliği “INCOTERMS 2010”, “ICC Tahkim Kuralları”, “Uluslararası Ticaret Belgeleri”, Türk ithalat/ ihracat düzenlemeleri gibi konuları incelemektedir.

FTP 204 Türk Gümrük Mevzuatı ve Uluslararası Taşımacılık

Bölgesel entegrasyon anlaşmaları, Gümrük Birliği, serbest ticaret anlaşmaları ve iki taraflı ticaret anlaşmalarının esasları; Ulusal Gümrük Mevzuatının hukuki çerçevesi (kanunlar, kararnameler, yönetmelikler, vb.); Türk Gümrük Mevzuatının sunulması ve açıklanması, Özellikle ihracat ve ithalat gümrük işlemlerinin tamamlanması; Taşımacılığa dair uluslararası sözleşmeler (Bürüksel Konvansiyonu, La Haye/Wisby ve Hamburg kuralları, CMR, CIM, TIR, IATA, ATA sözleşmeleri, vb.) ve taşımacılıkta uluslararası kurallar (sözleşmeler, tarafların yükümlülükleri, vb.); Paketleme, yükleme, taşıma ve boşaltma sistemleri; Kargo sigortalarının esasları; Uluslararası ticarette kullanılan taşıma ve sigorta belgeleri.

FTP 206 Elektronik Ticaret/ E-Ticaret

Bu derste, iktisadi ve sosyal olaylarla ilgili kavramları anlamaya çalışacak ve bu ders bize kurumların internet tabanlı faaliyetlerini nasıl başarılı bir şekilde yürüttüklerini, e-ticaret ve yönetimsel bakış açıları hakkında genel bir anlayış sunacaktır. Yönetsel bir bakış açısıyla, bu ders, strateji geliştirme, rekabet avantajı elde etme, mevcut ve yeni gelişen teknolojileri kullanma, fiyatlandırma, dağıtım kanalları, tanıtım ve reklamcılık gibi e-ticaretle ilgili temel konulara odaklanmaktadır.

FTP 207 İşletme Finansmanı

Finansal analiz, planlama ve kontrol, oran analizi, proje planlama ve finansal tahmin sermaye bütçelemesi, kısa ve uzun vadeli kararlar, çalışma sermayesinin finansmanı, firma-içi fonların elde edilmesi ve çeşitli varlıklara yönlendirilmesine ilişkin finansal politikalar.

FTP 214 Uluslararası Pazarlama

Bu dersin ana konusu uluslararası ticaret ve pazarlama teorilerinden oluşmaktadır. Bu ders kapsamında temel olarak; yurtiçi ve uluslararası pazarlamayı ayırt etmek; çevresel düzenlemeler; Pazar tanımı, gelişimi ve seçimi; Uluslararası ürün; fiyatlandırma; dağıtım ve tanıtım stratejileri; ödeme yöntemleri; planlama; uluslararası pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesi ve kontrolü gibi konu başlıkları incelenecektir.

FTP 215 Pazarlama İlkeleri

Bu ders, çağdaş pazarlama yönetiminin teorik ve pratik yönleri ve pazarlama ilkelerinin gerçek olay uygulanmasının yanı sıra çağdaş pazarlamanın temellerini tanıtmak için tasarlanmıştır. Pazarlama tanımı, tüketici davranışı ve temel pazarlama fonksiyonları ile ilgili temel kavramlarla birlikte; strateji, ürün geliştirme, markalaşma, fiyatlandırma, dağıtım, iletişim, araştırma ve planlama gibi pazarlama ile bağlantılı diğer kavramları da içermektedir.

FTP 218 Dış Ticaret Finansmanı ve Dış Ticareti Finanse Eden Kurumlar

Bu ders uluslararası ticaret işlemlerinde bankalar arası uluslararası yasal çerçevede kabul edilen ve kullanılan tüm uluslararası ödeme yöntemlerinin incelenmesini kapsamaktadır. Bu ders, ICC-Uluslararası Ticaret Odaları kurallarına ve düzenlemelerine dayanmaktadır. Dış ticaret finansmanı ve Leasing, Forfaiting ve Faktoring gibi tüm finansman teknikleri incelenmektedir.

FTP 219 İhracat Uygulamaları ve Risk Yönetimi

Bu ders, ihracat risk yönetiminde ileri düzey bir yaklaşım sağlamaktadır. Bu ders Türk dilinde yapılacaktır. Bu derste öğrenciler, ihracat ve risk yönetimi alanındaki gerçek olaylar ve ilişkilerden örnekler görerek, teorik eğitime ek olarak pratik deneyim kazanacaklardır.

FTP 220 Dış Ticaret Uygulamaları

Bu ders, dış ticarette kullanılan dış ticaret ve e-devlet uygulamaları ile ilgili temel kavramları, yazılım programının temel özelliklerini, gümrük işlemlerini ele almaktadır. Bunun yanı sıra ithalat ve ihracat beyan formlarını doldurma ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır. Bu derste temel olarak teorik bilgilerin güncel dış ticaret olaylarına uygulanması planlanmaktadır.

FTP 223 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği

Bu ders, Türkiye ekonomisinin tarihçesi ve bugünkü durumunu ve Avrupa entegrasyonunu, AB-Türkiye ticaret ilişkilerini, AB’nin Türkiye ekonomisindeki rolünü, AB’nin temel ticaret kurumlarını ve işlevlerini analiz etmek için bir çerçeve sunmaktadır. Ders, aynı zamanda makroekonomik yaklaşımla birlikte sektörel konuları da kapsamaktadır.

FTP 225 Uluslararası Ticaret Hukuku

Bu ders, devletlerin satın alma kararlarını, ticaretle ilgili yatırım politikalarını, fikri mülkiyet haklarını ve hizmetlerdeki rekabeti kapsar. Bu dersin amacı, öğrencilerin uluslararası ticareti düzenleyen kuralların teoride olduğu kadar pratikte nasıl işlediğini anlamaktır. Bu ders, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) anlaşmalarında yer alan uluslararası ticaret kurallarının nasıl müzakere edildiği ve uygulandığı ve ticaretle ilgili anlaşmazlıkların nasıl yönetileceği ya da nasıl yönetileceği konusunda kamu politikalarını, diplomatik ve ekonomik değişkenleri bütünleştirmektedir.

FTP 226 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bu ders, dünya ekonomilerinin finansal sistemlerini kapsamlı bir şekilde analiz etmektedir. Bu ders kapsamında finansal sistemlerdeki kurumlar, ürünler ve yönetmeliklerin incelenmesinin yanı sıra, mevcut küresel finansal sorunlar ve krizler de yer verilmektedir.

FTP 227 İktisadi Gelişmeler ve Dış Ticaret

Bu ders, açık ekonomiler için büyüme modelleri, ekonomik büyüme ve kalkınma teorileri, büyüme modellerine gelir dağılımı, büyüme modellerinde dış ticaretin yaygınlaşması gibi geniş bir yelpazedeki konuları kapsamaktadır. Ticaret ve planlama modelleri, istikrarlı ve istikrarsız büyüme, klasik ve çağdaş kalkınma teorilerinin incelenmesi de yine bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

FTP 200 Yaz Stajı

Öğrencilerin dönemlerinde aldıkları teorik dersleri pekiştirmek ve pratik bilgi eksikliğini gidermek amacıyla, belirli süreler içerisinde gerçekleştirilen birtakım çalışmaları içermektedir.

ECON 101 İktisata Giriş I

Mikroiktisadın temel ilkelerine giriş; iktisadi problem, arz ve talep kanunu, piyasa dengesi, tüketici ve üretici davranışı, piyasa yapıları.

ECON 102 İktisata Giriş II

Makroiktisadın temel ilkelerine giriş, milli gelir muhasebesi, üretim, istihdam, işsizlik, enflasyon, faiz oranı hesaplamaları, para ve maliye politikası, uluslararası ticaret.

MATH 103 Genel Matematik

Fonksiyonlar ve grafikler, doğrusal fonksiyonlar ve doğrular, polinomlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, basit faiz, bileşik faiz, efektif oranlar, gelecekteki değer, bugünkü değer, amortizasyon ve taksitler, limit, türev, ekonomide marjinal analiz, optimizasyon.

INF 233 Bilgisayara Giriş

Bilgisayar literatürü, veri ve bilgi işlem, donanım-yazılım, organizasyon, programlama, bilgi işlemin temel prensiplerini, Windows paket programını ve uygulanışını içerir.

LAW 106 Hukuka Giriş

Tacir; hakları, sorumlulukları, acente, satış, çalışmalar, sözleşme, ortaklık konularındaki hukuki sorunların incelenmesini kapsamaktadır.