×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi

Çankaya Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Ders İçerikleri

BAI 101 Bankacılığa Giriş

Bu ders, önlisans öğrencilerine bankacılığın tarihsel gelişim, bankacılık stilleri, bankacılık gizliliği, bilgi derleme ve analizi, Merkez Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Yatırım ve kalkınma bankacılığı, ekonomik bankacılık kavramlarına değinecektir. Bankaların kurulması ve işletilmesi, bankaların organizasyonu ve yönetimi, bankaların denetimi, mevduat hesaplarının yasal çerçevesi, banka hesaplarının işlem prosedürü, kontrol sınıfları, çeklerin yasal çerçevesi, döviz hesapları ve diğer temel bankacılık hizmetlerine ilişkin bilgiler verecektir.

BAI 103 Yönetime Giriş

Bu ders; işletme yönetiminde fırsatları ve riskleri anlamak için sistem yaklaşımı kullanmayı öngören bir çerçeve sunmaktadır. Başka bir deyişle, yöneticilerin çevreyi, insanları (çalışanları) ve görevleri değerlendirirken kullanabileceği farklı yaklaşımların neler olduğunu incelemeye imkân vermektedir. Klasik ve çağdaş yönetim kavram ve yaklaşımları, bireysel düzeyden başlanılarak sırasıyla takım, birim/kısım ve organizasyon düzeyinde ele alınmaktadır. Dersin içeriği, ders kapsamında yapılacak okumalar ve faaliyetler, öğrencilerin organizasyonlarda işlerin nasıl yürüdüğünü anlamaları ve profesyonel iş yaşantısına başladıklarında işletmelerine nasıl katkıda bulunabileceklerini daha iyi anlamaları konularında yardımcı olacaktır.

BAI 107 Elektronik Ticaret / E-Ticaret

Bu ders temel olarak Elektronik ticareti ile ilgili gelişmeleri, E-ticaret’in işletme stratejilerini ve organizasyon yapısı üzerindeki etkilerini, E-ticaret’in tüm sektörler ve pazarlar üzerindeki önemli etkisini, E-ticaret’in tarihini, E-ticaret’de dikkat edilmesi gereken hususları ve E-ticaret’in günümüzdeki kullanımı gibi konuları kapsamaktadır.

BAI 112 Uluslararası Bankacılık

Dersin amacı, uluslararası bankacılık sistemi kuralları ve düzenlemeleri çerçevesinde banka yönetimini anlatmak. Küreselleşen dünyada sermaye hareketleri çerçevesinde sınırları ve derinliği genişleyen çokuluslu bankaların faaliyetlerinin ve organizasyonun anlaşılmasına bağlı olarak, döviz piyasalarının gelişimi anlaşılmasını sağlamak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan kambiyo rejimleri.

BAI 114 Satış Yönetimi

Bu ders bankacılık ve sigortacılık alanında profesyonel satış ve satış yönetiminde kariyer yapmak isteyen öğrenciler düşünülerek oluşturulmuştur. Bu ders, çalışanların genel satış performansını hem etkinlik hem de verimlilik açısından arttırmak amacıyla bir satış gücünün nasıl yönetileceğiyle ilgilenir. Ders, satış teknik ve yöntemleri, satış ekibi oluşturma ve yönetme, müşteri ziyaret planlaması, satış görüşme aşamaları, farklı ürün grupları için satış teknikleri gibi temel konuları içermektedir.

BAI 116 Sigortacılığa Giriş

Bu ders kapsamında temel olarak şu konular üzerinde durulacaktır; sigorta ve sigortacılığın tanımı, tarihi gelişimi, sigortanın temel ilkeleri, sigortanın çeşitleri, sigorta sözleşmesi; hasar, tazminat ve reasürans kavramlarının tanımı, özellikleri; sigorta işletmeciliğinin temel ilkeleri, risk ve sigortanın tanımı, kaynakları, sınıflandırılması, sigorta işletmelerinin kuruluşu ve organizasyon yapısı, sigorta işletmeciliğinde yönetim, stratejik planlama, sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması, bütçeleme, iç denetim, devlet denetimi, bağımsız denetimler.

 BAI 205 Banka ve Sigorta Muhasebesi

Banka ve sigorta muhasebesi dersi; banka muhasebesinin diğer muhasebe dallarından ayıran özellikleri, bankacılık işlemlerinin sınıflandırılarak muhasebeleştirilmesi, mevduat, kredi kullanımı ve kredi kullandırma işlemlerinin muhasebesi, havale, akreditif hizmetleri, kambiyo ve sigorta işlemlerinin muhasebesinin esasları gibi konuları kapsamaktadır.

BAI 207 Temel Kredi İşlemleri

Bu ders temel olarak şu konuları kapsamaktadır; kredi, risk ve kredi türleri, kredi ve plasman politikası, plasman limiti tahsis ve iptalleri, şube ikraz yetkileri, kredi tekliflerini değerlendiren organlar ve iş akımı; Türk Lirası üzerinden kullandırılan nakdi krediler, yurtiçi teminat mektupları, genel kredi sözleşmesi, sözleşmenin düzenlenmesi, imzalanması, iptali halinde sözleşmenin durumu, kefil imzalarının damga vergisi yönünden durumu, bankalarca tesisi gereken karşılıklar hakkındaki karar dayalı uygulama yönergesi.

BAI 210 Banka ve Sigorta Hukuku

Bu ders temel olarak; borç kavramının tanımı, borçlar hukukunun kaynakları, kredi sözleşmelerinin tanımı, özellikleri, unsurları, kredi sözleşmesinde yer alan hükümlerin açıklanması, borç sözleşmesi türleri, çeşitli banka hesaplarının hukuki yönleri, teminatlar, teminat mektupları, borç ilişkisinin sonlandırılma şekilleri, sözleşmenin sona ermesi, zaman aşımı, çeklerde ibraz, ödeme, takip, ihtar, düzeltme hakkı, karşılıksız çek bildirimi ve hukuki sorumlulukları, sigorta hukukunun kaynakları, kavramlar, kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, genel koşullar, mahkeme içtihatları, sigorta şirketleri, sigorta ve reasürans aracıları, sigorta sözleşmesinin tanımı, özellikleri, unsurları, sigorta sözleşmesinin bağıtlanması, sözleşmenin varlığını kanıtlayan belgeler, sigorta sözleşmesinin hükümleri, sözleşmenin sona ermesi ve zaman aşımı konularını kapsamaktadır.

BAI 212 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) dersi, dağıtım kanalından bağımsız olarak pazarlama, satış ve hizmet alanlarındaki potansiyel ve mevcut müşteriler ve iş ortaklarıyla olan ilişkileri yönetmeye yönelik kapsamlı bir dizi süreç ve teknolojinin irdeleyen bir derstir. Bu ders, CRM girişimlerinin kullanımı yoluyla ilişkisel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanmaktadır. Derste ele alınan konular temel olarak; ilişkisel pazarlama; operasyonel analitik ve işbirlikçi CRM; CRM uygulama problemlerinin nedenleri ve pazarlama yönetiminde CRM’nin rolü şeklinde sıralanabilir.

BAI 214 Ölçümsel Finansa Giriş

Dersin ana amacı öğrencilere, tahvil, future ürünleri ve döviz kurları gibi finansal varlıkların temel matematik hesaplamalarını öğretmektir.

BAI 217 İşletme İletişimi

Öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerini geliştirip güçlendirerek, etkili iletişim kurma yöntemlerini içerir. İşletmede iletişimin amaç ve işleyişi örnek olay ve örnekler, öğrencilerin işbirliği içindeki bir ortamda iletişim yeteneklerini geliştiren projeler; yazılı ve sözlü iletişimde etkinliği arttırmak, profesyonel rapor yazımı ve sunumu.

BAI 218 Finansal Bilgisayar Uygulamaları

Bilgisayar kullanımıyla oluşturulan finansal modelleme, analiz ve araştırmayı içeren bu derste vurgu finansal alternatiflerin değerlendirilmesi için gereken modellerin geliştirilmesine yapılmıştır.

BAI 219 Finansal Yatırım Analizleri

Bu ders; muhasebe ve finansal tablolar hakkında temel bilgisi olan öğrencilere yönelik olup, daha geniş kapsamlı finansal analizlerin yapılması ve bu tablolardaki bilgilere dayanarak daha etkin kararlar alınması için finans ve kredi analistleri, yatırımcılar ve işletme müdürleri gibi finansal tablo kullanıcılarına yardım etmek için hazırlanmıştır. Bu dersin ana konuları; finansal tabloların nasıl okunacağı ve yorumlanacağı, çeşitli hesaplar arasındaki karşılıklı ilişkilerin değerlendirilmesi, şirketlerin finansal pozisyonları, güçlü ve zayıf yönlerinin ölçülmesi için oran analizleri, nakit akış analizleri ve trend analizlerinin gerçekleştirilmesi, karlılık analizleri, faaliyet ve özvarlık verimliliği, iş riski, kaldıraç etkisi, sermaye yapısı, borçlanma politikaları, mevcut sermaye yönetimidir.

BAI 222 Uluslararası Finans

Bu ders temel olarak; finans ve bütçeleme kararlarının sınırötesi uygulamalarını anlatmayı amaçlar. Bu ders ile öğrencilerin, sermaye maliyeti ve çok uluslu çalışma sermayesi yönetimi, sermaye yapısı ve borç politikası konuları gibi uluslararası fırsatların eşsiz yapısını yansıtan öngörülmüş nakit akışı düzenlemelerinin anlaşılmasını amaçlar. Ayrıca, döviz piyasaları ve para türevleri incelenecektir.

BAI 223 Bankacılık İşlemleri

Bu derste işlenecek temel konuları şu şekilde sıralayabiliriz: mevduat tanımı, türleri ve mevduatla ilgili temel bilgiler, havale, EFT, çek işlemleri, senet tahsil işlemleri, kiralık kasa, ödeme işlemleri, vergiler, kredi, kredilerin temel unsurları ve kredilendirme süreci. Nakdi krediler, işletme kredileri, Eximbank. Tüketici kredileri, teminat mektupları, akreditif, akreditifin işleyişi, kabul ve aval kredileri. ATM, telefon bankacılığı, kredi kartları, taraflar, ödeme kartları bankalar kanunu’nun kredilerle ilgili yasal düzenlemeleri, kredi türleri, ithalat-ihracat kredileri, yabancı paralı krediler, kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve tahsisi, efektif döviz alım-satım ve arbitraj işlemleri, türev ürünler; forward, future, swap, opsiyon.

BAI 225 Banka ve Sigorta Pazarlaması

Derste finansal hizmetlerin pazarlanması ile ilgili özelliklerin tanımı, ilkeleri, banka hizmetlerinde pazarlama; pazar analizi, pazar özellikleri, pazarlama hedefleri, pazar bölümlendirme ilkeleri, banka hizmetlerinde pazarlama değişkenleri, bireysel bankacılıkta pazarlama, bankalarda kurumsal pazarlama, doğrudan pazarlama teknikleri. Sigorta pazarlaması; sigorta sektöründe pazarlamanın rolü ve önemi, pazarlama planlaması, ürün ve fiyat geliştirme, tutundurma politikaları, reklam ve tanıtım, dağıtım kanalları, direkt satış, acenteler ve brokerler konuları ele alınmaktadır.

BAI 228 Sigorta Uygulamaları ve Kuruluşları

Ders, “Hayat sigortaları” ve “Hayat dışı sigortalar” olarak iki bölümde ele alınarak işlenmektedir. Hayat Sigortaları bölümünde hayat sigortalarının tarihsel gelişimi, hayat sigortalarında genel şartlar, hayat sigortalarında sigortalı ve sigortacı yükümlülüklerinin karşılaştırılması, hayat sigortası çeşitleri, Türkiye’de hayat sigortacılığı, Dünya’da hayat sigortacılığı, hayat sigortalarında fon yönetimi ve bireysel emeklilik uygulamaları ele alınmaktadır. Hayat dışı sigortalar bölümünde ise; hayat dışı sigorta branşlarının genel şartları, yangın sigortalarında, kaza sigortalarında riziko, teminat dışı kalan riskler, motorlu kara taşıt araçları mali sorumluluk sigortası, ihtiyari mali sorumluluk sigortası, işverenin mali sorumluluğu, 3. şahıs mali ve ürün sorumluluk sigortaları ile mühendislik sigortaları kapsamında inşaat sigortaları ve diğer sigorta türleri ile ilgili konular anlatılmaktadır.

BAI 230 Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bu ders şu konuları kapsamaktadır; sermaye piyasasının ekonomik yapı ve mali sistem içindeki yeri ve etkinliği, sermaye piyasasının tarafları, araçları ve kurumları, işlemleri ve işleyişi, Menkul kıymetler borsasının yapısı ve işleyişi, borsa emirleri ve işlemleri, Finansal Piyasalar, Kurumlar, Tahvil fiyatları ve getirileri, Enflasyon ve Zaman Değeri, finansal düzenleyici kurumlar, Bankaların Fon Kaynakları ve Kullanımı, Yönetimi, Risk Yönetimi, İç ve Dış Denetim, Halka Arz, Hisse Senedi Değerlemesi, Şirket Değerlemesi, Vadeli İşlemler, Leasing, Factoring ve Tüketici Finansmanı.

BAI 231 Sigortacılıkta Örnek Uygulamalar

Ders, gerçek dünyadaki örnekler ve sigorta alanında örnek çalışmalar incelenecek, öğrencilerle örnek olaylar ile ilgili interaktif bir yaklaşım sergilenecektir. Bu dersin odak noktası sigorta ürünleri ve uygulamaları konularında olacaktır. Bunun yanı sıra ders kapsamında; sigorta piyasası analizi, müşteri ile diyalog esnasında nasıl davranılacağını öğrenmek için gerçek olaylarla ilgili SWOT analizi de yapılacaktır.

BAI 232 Bankacılıkta Örnek Olay İncelemeleri

Bu derste temel olarak Bankacılık alanında gerçek örnek-vakaa çalışması yapılması hedeflenmektedir. Dersin içeriği; işletme bilançosu, finansal analiz, bireysel satış, ticari satış, havale, dış işlemler ile ilgili bankalarda karşılaşılan gerçek olaylar hakkında swot analizinin yapılması ve pazar analizinde bulunulması gibi konulardan meydana gelmektedir. Bunların yanı sıra müşterilerle olan diyalog örneklerine yer verilerek, müşteri profiline göre nasıl davranılacağı da tartışılan konular arasındadır.

ECON 101 İktisata Giriş I

Mikroiktisadın temel ilkelerine giriş; iktisadi problem, arz ve talep kanunu, piyasa dengesi, tüketici ve üretici davranışı, piyasa yapıları.

ECON 102 İktisata Giriş II

Makroiktisadın temel ilkelerine giriş, milli gelir muhasebesi, üretim, istihdam, işsizlik, enflasyon, faiz oranı hesaplamaları, para ve maliye politikası, uluslararası ticaret.

MATH 103 Genel Matematik

Fonksiyonlar ve grafikler, doğrusal fonksiyonlar ve doğrular, polinomlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, basit faiz, bileşik faiz, efektif oranlar, gelecekteki değer, bugünkü değer, amortizasyon ve taksitler, limit, türev, ekonomide marjinal analiz, optimizasyon.

INF 233 Bilgisayara Giriş

Bilgisayar literatürü, veri ve bilgi işlem, donanım-yazılım, organizasyon, programlama, bilgi işlemin temel prensiplerini, Windows paket programını ve uygulanışını içerir.

LAW 106 Hukuka Giriş

Tacir; hakları, sorumlulukları, acente, satış, çalışmalar, sözleşme, ortaklık konularındaki hukuki sorunların incelenmesini kapsamaktadır.